+39 340 4102448 info@fastback.it

Mezi mnoha body, které hrají ve prospěch investic do sportovního sponzoringu, je jeden, který je méně "zvonivý", ale v žádném případě není zanedbatelný. Výdaje tohoto druhu skutečně spadají podle platné legislativy do oblasti odpočitatelnosti. To lze ověřit v zákonech mnoha zemí, samozřejmě v každé se specifickou dynamikou a postupy.

Pokud se podíváme na situaci v naší zemi, můžeme podrobněji prozkoumat parametry, které je třeba splnit, aby bylo možné tento typ režimu využívat. Výdaje na sponzoring lze považovat za odečitatelné z daní z podnikání, pokud jsou považovány za výdaje na marketing nebo reklamu. Mohou však existovat limity a omezení, pokud jde o typ organizace, která může odpočty využívat, a požadavky se mohou značně lišit.

V tomto případě můžeme požadavky, které je třeba splnit, shrnout do krátkého seznamu, jehož základními kameny jsou vhodnost a návaznost. V první řadě musí mít sponzorství deklarovaný obchodní účel a mělo by souviset s činností společnosti. Obecně musí být prokázáno, že sponzoring je marketingovým nebo reklamním výdajem, jehož cílem je propagace podniku a generování přínosů pro společnost. Je tedy samozřejmé, že typ expozice, rozsah a charakteristika iniciativy, případně i cíle kampaně, by měly být jasně a důkladně zdokumentovány.

Proto je nezbytné mít formální a dobře zdokumentovanou smlouvu o sponzorství, která jasně stanoví podmínky sponzorství, včetně jeho výše, služeb a/nebo výhod poskytovaných na oplátku a odpovědnosti obou stran. Sponzorování musí sponzorující společnosti přinášet komerční výhody. Těmito výhodami lze rozumět reklamní expozici, zviditelnění značky, marketingové příležitosti, přístup na nové trhy nebo k cílovým skupinám, zvýšení prodeje, vytvoření nových partnerství a spolupráce, přístup ke specifickému know-how a výměnu odborných znalostí nebo jinou návratnost investice.

Přítomnost na vozidlech, uniformách nebo jinak v paddocku by měla být zaměřena na publikum odpovídající činnosti společnosti. Pokud se společnost rozhodne spojit s jezdcem, týmem nebo federací, je nezbytné, aby publikum a další subjekty přítomné v tomto kontextu odpovídaly jejímu cílovému publiku a odvětví. Všechny transakce musí být transparentní a řádně zaznamenány v účetnictví společnosti.

Na úrovni daňového režimu je sportovní sponzoring považován za výdaj na reklamu a nelze jej zaměňovat s výdaji na reprezentaci. V prvním případě totiž dochází - jak jsme viděli - k ekonomické výměně, která zajišťuje návratnost image a komerční spin-off výměnou za platbu v hotovosti nebo profesionální povahy. Ve druhém případě naopak hovoříme o bezplatných výdajích, které podnik činí za účelem zlepšení své pověsti, vyvolání vztahů s veřejností a obecně dlouhodobé návratnosti. Odčitatelnost tohoto druhého příkladu je mnohem nižší a upravuje ji článek 108 zákona o konsolidaci daní z příjmů (TUIR), který říká:

"1. Výdaje vztahující se k několika účetním obdobím jsou odečitatelné v rozsahu části připadající na každý rok.

  1. Výdaje na reprezentaci jsou odečitatelné ve zdaňovacím období, ve kterém vznikly, pokud splňují podmínky dědičnosti stanovené vyhláškou ministra hospodářství a financí, a to i v závislosti na jejich povaze a účelu. Výdaje předchozího období jsou úměrné výši příjmů a výnosů z charakteristického hospodaření podniku vyplývající z přiznání k dani z příjmů za stejné období ve stejné výši:
  2. (a) 1,5 % příjmů a ostatních příjmů do výše 10 milionů EUR;
  3. (b) 0,6 procenta z příjmů a ostatních výnosů pro část přesahující 10 milionů eur a nepřesahující 50 milionů eur;
  4. (c) 0,4 % příjmů a ostatních výnosů za část přesahující 50 milionů eur. EUR, jsou však odečitatelné výdaje související s bezplatně distribuovaným zbožím, jehož jednotková hodnota nepřesahuje 50 EUR."

Proto je zcela zřejmé, že je třeba zajistit, aby sponzorské smlouvy byly vypracovány a dodržovány co nejúčinněji, aby tyto výdaje správně spadaly do položky reklama a nebyly spojovány s jinými způsoby ošetření.

Pro získání ochrany je nejen nutné splnit výše uvedené parametry, ale je velmi vhodné prokázat, že očekávaná ekonomická a obrazová návratnost a z ní vyplývající výdaje jsou přiměřené. Tato přiměřenost se týká nejen výše sponzorské kampaně, ale také jejího dopadu na obrat společnosti. Nadměrné výdaje při snížené investiční příležitosti nebo omezené návratnosti by vystavily společnost auditu a sankcím.

V tomto koloběhu tedy vidíme, že dobře provedená marketingová studie může zaručit:

  • Určení nejvhodnějšího prostoru a kontextu pro vystavení vaší značky
  • Dosažení realistických a co nejlépe měřitelných cílů.
  • Jistota, že investice jsou správně klasifikovány a nespadají do méně výhodných případů.

Spolehnout se na agenturu, jako je Fastback, která má dlouholeté zkušenosti v oboru a která má přímé vztahy s hlavními týmy v MotoGP a Superbike, může pomoci ověřit konkrétní kroky na této cestě.

Sledujte náš blog, abyste byli o této a dalších otázkách informováni. Pokud potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Otevřený chat
1
💬 Potřebujete pomoc?
Dobrý den 👋
Můžeme vám pomoci?
Zásady ochrany osobních údajů